אתר מעבר לפסולת בניין

פרויקט זה ממוקם בסמוך לצומת חולון, לצדי כביש איילון דרום.

הפרויקט כולל הקמת אתר מוסדר לאיסוף פסולת בניין בעיר תל אביב והעברתה לאתרי הטמנה אשר מחליף אתר לא מוסדר, הקיים בעברו השני של כביש איילון דרום וגורם למטרדים רבים.

באתר זה מרוכזת פסולת הבניין בכמויות קטנות של משפצי דירות, אשר אין אפשרות לפנותה ישירות לאתרי הטמנה באזור. לאחר ריכוזה היא מועברת באמצעות משאיות גדולות לאתרי הטמנה אזוריים